Съобщение

ëîãî 3ñîó-ñàéò

 


 

СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ПРИ 3 СОУ „М. ДРИНОВ”, СВИКВА

 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.01.2015г . В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ  ОТ 18.00 часа, ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на УС за периода м. ЯНУАРИ -2014г. – м. декември 2014г.
  2. Предстоящи инициативи и дейности за календарната 2015 г.
  3. Приемане на молби за членство в Общото събрание на новоизбраните родителски тричленки.
  4. Други.

03.01.2015г.

гр. София