Покана за Общо събрание

БРОЙ 49 / 30.06.2015г. – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – СТР. 23    

РАЗДЕЛ : ПОКАНИ И ДЪОБЩЕНИЯ

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 3 СОУ „М. ДРИНОВ“, гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и чл. 10,ал 4 от Устава свиква Общо събрание на 23.09.2015г от 18.00ч. в Учителската стая на 3 СОУ „М. Дринов“-гр. София,ул. „Х. Сидер“ №12, при следния

Дневен ред: 

1. Промяна на Устава на сдружението в Раздел „Свикване на Общо събрание“

2. Избор на нов Съвет на настоятелите

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4172