Прием в I КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
От 21.04.2020 г. в 3. СУ „Марин Дринов“ стартира подаването на документи за прием в първи клас за предстоящата учебна 2020/2021 г.
Училището приема 44 ученици, разпределени в 2 паралелки по 22 с целодневна организация на учебния ден в самостоятелни групи за класовете.
Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. на електронната поща на училището marindrinov@abv.bg и получават входящ номер на посочен от тях email.

При записване родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице попълва Заявление за съгласие за обработване на лични данни и предоставя:
1. ОРИГИНАЛ на Удостоверение за завършена подготвителна група
2. ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
3. Лична здравно-профилактична карта
4. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /ако има такива/

За допълнителна информация: телефони за контакти: 02/822 18 73 и 02/822 16 61

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАЯВЛЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 3. СУ „МАРИН ДРИНОВ“
ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС