Прием в I КЛАС

 

3. СУ „Марин Дринов“ обявява 8 свободни места за прием в първи клас след трето класиране.


За трето класиране няма подадени заявления за първи клас.


Подаване на заявления за участие в трето класиране в канцеларията на 3. СУ „Марин Дринов“ /от 8.00 до 17.30 ч./ или на електронната поща на училището

marindrinov@abv.bg – от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч.


3. СУ „Марин Дринов“ обявява 6 свободни места за прием в първи клас за трето класиране.


Второ класиране Прием в първи клас 2020-2021

thumbnail of Второ класиране_Прием в първи клас 2020-2021


3. СУ „Марин Дринов“ обявява 16 свободни места за прием в първи клас за второ класиране.

Във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г. подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г. , 18.00 ч.


Първо класиране 2020-2021

Първо класиране_Прием в първи клас 2020-2021


Във връзка с отмяна на извънредното положение, Ви уведомяваме, че в периода 14 – 21 май 2020 г. включително заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат и в сградата на 3. СУ „Марин Дринов“ от 8.00 ч. до 17.00 ч., при спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

От 21.04.2020 г. в 3. СУ „Марин Дринов“ стартира подаването на документи за прием в първи клас за предстоящата учебна 2020/2021 г.

Училището приема 44 ученици, разпределени в 2 паралелки по 22 с целодневна организация на учебния ден в самостоятелни групи за класовете.

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават сканирани заявления по образец в срок от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. на електронната поща на училището marindrinov@abv.bg и получават входящ номер на посочен от тях email.

В случай че, има допълнителни критерии, на които отговарят прилагат допълнително сканирани и следните документи:

 • Ако детето е с трайни увреждания над 50% – сканирано решението на ТЕЛК;
 • За дете с един или двама починали родители – сканиран Акт за смърт
 • За дете от семейство с повече от две деца – сканирани удостоверенията за раждане на всички деца;
 • За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД – сканирано съдебното решение.

Долуизброените документи, необходими за кандидатстване на първокласниците, ще бъдат осигурявани служебно от район „Илинден“, за да не се налага родителите да посещават администрацията.

 • Удостоверение за промени по ПОСТОЯНЕН адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
 • Удостоверение за промени по НАСТОЯЩ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
 • Удостоверение за настоящ адрес
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • Удостоверение за раждане на дете.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице попълва Заявление за съгласие за обработване на лични данни и предоставя:

 1. ОРИГИНАЛ на Удостоверение за завършена подготвителна група

 2. Лична здравно-профилактична карта

За допълнителна информация: телефони за контакти: 02/822 18 73 и 02/822 16 61

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 3. СУ „МАРИН ДРИНОВ“

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021