Прием в I КЛАС

Уважаеми родители,
След първо класиране за прием в първи клас в 3. СУ „Марин Дринов“ за уч. 2022/2023 г. всички места са заети.
Екипът на 3. СУ Ви благодари за доверието!

 

Уважаеми родители,

Записването на приетите първокласници на първо класиране за уч. 2022/2023 г. ще се осъществява в периода 06.06.2022 г. – 17.06.2022 г. на място в 3. СУ „Марин Дринов“ от 08:30 до 17:00 часа. На 06.06.2022 г. записването ще започне след излизане на класирането.

Във връзка с провеждането на НВО 7. и НВО 10. клас в сградата на училището, на 14.06.2022 г. /вторник/ и на 16.06.2022 г. /четвъртък/ няма да се приемат документи.

Необходими документи:

1. Заявление за записване в първи клас /генерира се от платформата на ИСОДЗ/;

2. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/;

3. Акт за раждане за сверяване на данните на детето;

4. Документи, удостоверяващи допълнителните критерии.

 

 

 

 

 

 

 

1.Линк за запознаване с графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. https://kg.sofia.bg/#/calendar

2.2 Наредбаза прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО 2022-2023

Дневен режим на 1. клас /едносменен режим с целодневна организация на учебния ден/

Поредност на часа 1.смяна Целодневна организация на учебния ден
1.час 8:00 – 8:35 11:55 – 12:30 часа – Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 минути
2.час 8:45 – 9:20 12:40 – 13:15 часа – Организиран отдих и физическа активност
Почивка 10 минути
Голямо междучасие – 20 минути
3.час 9:40 – 10:15 13:25 – 14:00 часа – Самоподготовка
Почивка 20 минути
4.час 10:25 – 11:00 14:20 – 14:55 часа – Самоподготовка
Почивка 10 минути
5.час 11:10 – 11:45 15:05 – 15:40 часа – Занимания по интереси
Почивка 10 минути
6.час 15:50 – 16:25 часа – Занимания по интереси
16:25 – 18:00 часа – Родителите прибират децата си от училище

Учебен план за 1. клас

32 учебни седмици
Раздел А  задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой

учебни часове

Български език и литература 7 224
Математика 4 128
Родинознание 1 32
Музика 2 64
Изобразително изкуство 2 64
Технологии и предприемачество 1 32
Физическо възпитание и спорт 2 64
Раздел Б – избираеми учебни часове
1.Изобразително изкуство 1 32
2.Английски език 1 32
3.Компютърно моделиране 1 32
Раздел В – факултативни учебни часове
1.Хърватски език 1 32

Всяка учебна седмица се провеждат допълнително два часа – Модул Спортни дейности и Час на класа.

Благодарим Ви, че избрахте 3. СУ „Марин Дринов“ да бъде първото училище за Вашето дете!