Прием в I КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 15.04.2019 г. в 3. СУ „Марин Дринов“  стартира подаването на документи за прием в първи клас за предстоящата 2019/2020 г.

Училището приема 48 ученици, разпределени в 2 паралелки по 24 с целодневна организация на учебния ден в самостоятелни групи за класовете.

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. в деловодството на училището от 8.00-17.00 ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице попълва Заявление за съгласие за обработване на лични данни и предоставя:

  1. ОРИГИНАЛна Удостоверение за завършена подготвителна група
  2. ОРИГИНАЛ на Приложения №16 или 17,  удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
  3. КОПИЕ от Акт за раждане на детето.
  4. Медицински картон
  5. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /ако има такива/

 

За допълнителна информация: телефони за контакти:  02/822 18 73 и 02/822 16 61

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 3. СУ „Марин Дринов“


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА I КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА 3. СУ „МАРИН ДРИНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА