Прием в I КЛАС

 

1.Линк за запознаване с графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 г. https://kg.sofia.bg/#/calendar

2.Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 02.03.2023 г./

3.Прилежащ район за 1. клас за уч. 2024/2025 г.

Дневен режим на 1. клас /едносменен режим с целодневна организация на учебния ден/

Пореден час 1. смяна Целодневна организация на учебния ден
1.час 8:00 – 8:35 11:55-12:30 часа – Организиран отдих и физическа активност
2.час 8:45 – 9:20 12:40 – 13:15 часа – Организиран отдих и физическа активност
Голямо междучасие – 20 минути
3.час 9:40 – 10:15 13:25 – 14:00 часа – Самоподготовка
4.час 10:25 – 11:00 14:20 – 14:55 часа – Самоподготовка
5.час 11:10 – 11:45 15:05 – 15:40 часа – Занимания по интереси
6.час 15:50 – 16:25 часа – Занимания по интереси
16:25 – 18:00 часа – Родителите прибират децата си от училище

Учебен план за 1. клас – 32 учебни седмици

Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой

учебни часове

Раздел А
Български език и литература 7 224
Математика 4 128
Родинознание 1 32
Музика 2 64
Изобразително изкуство 2 64
Технологии и предприемачество 1 32
Физическо възпитание и спорт 2 64
Раздел Б – избираеми учебни часове
1.Изобразително изкуство 1 32
2.Английски език 1 32
3.Компютърно моделиране 1 32
Раздел В – факултативни учебни часове
1.Хърватски/Руски език 1 32

Всяка учебна седмица се провеждат допълнително два часа – Модул Спортни дейности и Час на класа.

Благодарим Ви, че избрахте 3. СУ „Марин Дринов“ да бъде първото училище за Вашето дете!