Прием след VII КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

ВИД  ДЕЙНОСТ

СРОК

Подаване на заявление за проверка на способностите

От 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за провеждане на изпит за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

До 08.06.2020 г.

Провеждане на НВО по:

-Български език и литература

-Математика

15.06.2020 г., начало 09,00 часа

17.06.2020 г. начало 09,00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство

Необходима е медицинска бележка, която удостоверява, че ученикът/чката няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил „Изобразително изкуство“ и професия „Графичен дизайнер“

22.06.2020 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

До 22.06.2020 г.

Обявяване на резултатите от НВО

До 29.06.2020 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

До 02.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 13.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 16.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 16.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

До 22.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

От 24.07.2020 г. до 77.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До. 03.08.2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора до 10.09.2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

До 10.09.2020 г. вкл.

Eлектронно подаване на заявления за първо и трето класиране се осъществява:

Самостоятелно по указания от  Online кандидатстване след VII клас  /За професионалните паралелки е необходимо медицинско свидетелство/;

От училището, в което ученикът завършва 7. клас  или чрез съдействие от училищата, определени за  приемане на заявления за кандидатстване след завършено основно образование;

В електронната платформа https://priem.mon.bg  чрез попълване на входящия номер и кода за достъп от  служебната бележка, съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН.

Учебно-изпитна програма за полагане на изпит за проверка на способностите

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите


 

 

 

 

 

 

Eлектронно подаване на заявления за първо и трето класиране се осъществява:

– Самостоятелно по указания от  Online кандидатстване след VII клас  /За професионалните паралелки е необходимо медицинско свидетелство/;

– От училището, в което ученикът завършва 7. клас  или чрез съдействие от училищата, определени за  приемане на заявления за кандидатстване след завършено основно образование;

В електронната платформа https://priem.mon.bg  чрез попълване на входящия номер и кода за достъп от  служебната бележка, съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН.

График по организация на приема:

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
Обявяване на резултатите от  първи етап на класиране до 11.07.2019 г. вкл
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.