Екип

СПИСЪК на педагогическия и непедагогическия персонал в 3. СУ „Марин Дринов” за уч. 2019/2020 г.

Ръководство:

Олег Христович Михайлов – директор
Нина Иванова Николова-Владимирова – заместник-директор по УД

Непедагогически персонал:

Ваня Тодорова Тодорова – главен счетоводител
Антонио Тодоров Минев – финансов контрольор
Невенка Стоилова Веселинова – ЗАС
Стоян Иванов Тодоров – домакин
Емил Ангелов Цветанов – психолог

Преподаватели:

Бойка Стоянова Георгиева – учител по БЕЛ
Моника Златиева Кирилова – учител по български език и литература
Борислава Евгениева Христова – старши учител по АЕ
Виктория Петкова Цветанова – учител по руски език
Дениза Петкова Денинска – старши учител по математика и информационни технологии
Снежанка Николаева Янкова – учител по физика и математика
Диана Цветанова Григорова – старши учител по история и география
Румен Дянков Русев – старши учител по история и цивилизация
Мариана Димитрова Личкова – учител по философски цикъл
Калинка Петрова Василева – старши учител по биология и химия

Цветелина Бойкова Каралеева – старши учител по информационни технологии
Светлин Ботьов Николов – старши учител по ИИ
Теодора Любчева Иванова – учител по ИИ
Калина Петрова Янчулова – учител по ИИ
Екатерина Маринова Костадинова – учител по музика
Димитър Йорданов Лютаков – учител по физическо възпитание и спорт
Стоян Иванов Тодоров – учител по физическо възпитание и спорт
Диана Бойкова Георгиева – старши учител НУП
Даниела Иванова Цанкова – старши учител НУП
Ренета Димитрова Йотова – старши учител НУП
Десислава Свиленова Гогичева – старши учител НУП
Даниела Петкова Иванова – старши учител НУП
Стела Цветанова Николова – старши учител НУП
Ани Стойчева Атанасова – учител ЦОУД / 5. – 7. клас/
Цветанка Николова Пашова – старши учител ЦОУД
Десислава Кирилова Василева – учител ЦОУД
Стоян Киров Варналиев – учител ЦОУД
Яна Цветославова Томова – учител ЦОУД
Десислава Асенова Асенова – учител ЦОУД