Документи

1. Годишен план с календарен график на дейностите 2022-2023

2. Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023

3. Правилник за дейността на училището 2022-2023

4. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023

5. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за уч. 2022/2023 година

6. Форми на обучение 2022-2023

7. Дневен режим 2022-2023

8. Етичен кодекс 2022-2023

9. Годишна училищна програма за целодневна организация 2022-2023

10.План на училищната комисия по БДП 2022-2023

11.Правилник за пропускателния режим 2022-2023

12.Програма за Гражданско образование 2022-2023

13. Стратегия за управление на риска 2022-2025

14. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд_2022-2023

15. План за квалификационната дейност-2022_2023

16. Организация на учебния процес 3.СУ Марин Дринов в условията на противоепидемични мерки

 


Учебни планове за 2021-2022 г.

Учебни планове за начален етап-2022_2023 г.

Учебни планове за прогимназиален етап-2022_2023 г.

Учебни планове за първи гимназиален етап-2022_2023 г.

Учебни планове за втори гимназиален етап-2022_2023 г.