Училищно настоятелство

Покана за Общо събрание

БРОЙ 49 / 30.06.2015г. – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – СТР. 23     РАЗДЕЛ : ПОКАНИ И ДЪОБЩЕНИЯ Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 3 СОУ…

Съобщение

    СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ПРИ 3 СОУ „М. ДРИНОВ”, СВИКВА   ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.01.2015г . В УЧИТЕЛСКАТА…