Документи

 

1. Годишен план за дейността на училището 2020-20201

2. Мерки за повишаване на качеството на образованието 2020-20201

3. Правилник за дейността на училището 2020-2021

4. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021

5. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за уч. 2020/2021 година

6. Форми на обучение 2020-2021

7. Дневен режим 2020-2021

8. Етичен кодекс 2020-2021

 


Учебни планове 2020-2021 година

Начален етап

а клас б клас

а класб клас

а клас

а клас

Прогимназиален етап

а класб клас

а клас

а клас

Първи гимназиален етап

а клас | б клас

а клас

10 а клас

Втори гимназиален етап

11 а клас

12 а клас