Документи

1. Годишен план с календарен график на дейностите 2022-2023

2. Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023

3. Правилник за дейността на училището 2022-2023

4. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023

5. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за уч. 2022/2023 година

6. Форми на обучение 2022-2023

7. Дневен режим 2022-2023

8. Етичен кодекс 2022-2023

9. Годишна училищна програма за целодневна организация 2022-2023

10.План на училищната комисия по БДП 2022-2023

11.Правилник за пропускателния режим 2022-2023

12.Програма за Гражданско образование 2022-2023

13. Стратегия за управление на риска 2022-2025

14. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд_2022-2023

 


Учебни планове 2020-2021 година

Начален етап

а клас б клас

а класб клас

а клас

а клас

Прогимназиален етап

а класб клас

а клас

а клас

Първи гимназиален етап

а клас | б клас

а клас

10 а клас

Втори гимназиален етап

11 а клас

12 а клас