Административни услуги

  1. Приемане и преместване на ученици
  2. Издаване на диплома за средно образование
  3. Издаване на дубликат на документ за завършен класетап или степен на образование  удостоверениясвидетелствадипломи
⁕ Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  1. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище начужда държава
  2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на класетапилиосновна степен на образование
⁕ Заявление за за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  1. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
⁕ Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование