Административни услуги

  1. Приеманеи преместване на ученици
  2. Издаванена диплома за средно образование
  3. Издаванена дубликат на документ за завършен класетап или степен на образование  удостоверениясвидетелствадипломи

⁕ Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или

степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

  1. Издаванена заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище начужда държава
  2. Издаванена удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване накласетап или основна степен на образование

⁕ Заявление за за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

  1. Издаванена служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  2. Издаванена служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  3. Издаванена служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  4. Издаванена европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

⁕ Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование